PROMOwtorki – luty2024 – regulamin

 

Organizatorami niniejszej akcji promocyjnej są podmioty współpracujące w ramach Grupy Angelius przy czym koordynatorem jest Provita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Fabrycznej 13d, KRS: 0000210083, REGON: 278227113, NIP: 6342531873


Definicje

 1. Akcja Promocyjna – oznacza zorganizowaną na warunkach określonych w Regulaminie akcję świadczenia usług lub dostawy towarów bezpłatnie lub za niższą ceną niż wynikająca z normalnych cenników,
 2. Grupa Angelius – oznacza łącznie podmioty współpracujące pod wspólną marką „Grupa Angelius”, których prace koordynuje Koordynator; pełną listę podmiotów wchodzących w skład Grupy Angelius wraz z prowadzonymi przez nie zakładami leczniczymi i innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych posiada i udostępnia Uczestnikom na ich żądanie Koordynator,
 3. Koordynator – oznacza Provita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Fabrycznej 13d, KRS: 0000210083, REGON: 278227113, NIP: 6342531873 prowadząca ESTEklinika, ul. Fabryczna 15B, Katowice,
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin akcji promocyjnej
 5. Świadczenia – oznacza świadczenia realizowane przez podmioty z Grupy Angelius na warunkach określonych w Regulaminie, szczegółowo wymienione w § 2 ust. 1
 6. Świadczeniodawca – podmiot z Grupy Angelius, który realizował będzie dane Świadczenie (tutaj: ESTEklinika)
 7.  Uczestnik – oznacza osobę, która korzysta lub zamierza skorzystać ze Świadczeń

Świadczenia zapewniane w ramach Akcji Promocyjnej

 1. W ramach akcji promocyjnej ESTEklinika Grupa Angelius zapewni jednorazowy rabat w wysokości 20% od ceny regularnej na zabieg modelowania ust kwasem hialuronowym wykonany w dniach: 06.02.2024, 13.02.2024, 20.02.2024, 27.02.2024 przez lek. Arkadiusza Kołodzieja.

Ogólne warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnicy kwalifikowani są do udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie zgłoszeń składanych u Koordynatora lub innych podmiotów z Grupy Angelius.
 3. Przy zgłoszeniu Uczestnik obowiązany jest podać:
  a) swoje imię i nazwisko
  b) preferowaną formę kontaktu w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail,
 4. Koordynator lub Świadczeniodawca mogą wezwać Uczestnika do podania również innych danych niż wymienione w ust. 2 powyżej, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania Świadczenia.

Zasady realizowania Świadczeń

 1. Decyzję co do Świadczeniodawcy, który zrealizuje dane Świadczenie podejmuje Koordynator, o czym Uczestnik zostanie poinformowany metodą kontaktową, wybraną przy przystępowaniu do Akcji Promocyjnej.
 2. Koordynator zaproponuje Uczestnikowi termin zrealizowania Świadczenia w oparciu o możliwości i organizację pracy Świadczeniodawcy oraz w miarę możliwości uwzględniając propozycje Uczestnika.
 3. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i prawidłowość Świadczeń zrealizowanych przez innego Świadczeniodawcę.
 4. Świadczenia realizowane są zgodnie z regulaminami i warunkami obowiązującymi u Świadczeniodawcy, z którymi Uczestnik powinien zapoznać się w sposób zwyczajowo przyjęty u Świadczeniodawcy przed otrzymaniem Świadczenia.
 5. Świadczenia realizowane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej w normalnych godzinach pracy Świadczeniodawcy. 
 6. Świadczeniodawca ma prawo odmowy udzielenia Świadczeń, gdyby taka konieczność wynikała z przepisów prawa lub zasad sztuki medycznej. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do żadnego z podmiotów z Grupy Angelius.
 7. W ramach akcji promocyjnej ESTEklinika Grupa Angelius zapewni jednorazowy rabat w wysokości 20% od ceny regularnej na zabieg modelowania ust kwasem hialuronowym wykonany w dniach: 06.02.2024, 13.02.2024, 20.02.2024, 27.02.2024 przez lek. Arkadiusza Kołodzieja.
 8. Promocja nie dotyczy innych zabiegów z oferty poza wymienionym w pkt. 7 i nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Liczba zabiegów w promocyjnej cenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. Godzinę zabiegu można zmienić maksymalnie 24h przed wyznaczonym terminie w dni robocze, z tym zastrzeżeniem, że zabieg musi zostac wykonany 4 marca przez wyznaczonego specjalistę. W celu zmiany terminu należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją 327837373.
 11. W przypadku nieodwołania drugiego lub kolejnych terminów, wizyta skutkuje uznaniem zabiegu za wykorzystany.

Szczegółowe warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. W ramach akcji promocyjnej ESTEklinika Grupa Angelius zapewni jednorazowy rabat w wysokości 20% od ceny regularnej na zabieg modelowania ust kwasem hialuronowym w dniach: 06.02.2024, 13.02.2024, 20.02.2024, 27.02.2024 przez lek. Arkadiusza Kołodzieja.
 2. Świadczenia realizowane będą w Katowicach, przy ul. Fabrycznej 15B. 

Klauzula danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z prowadzeniem niniejszej akcji jest Koordynator
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora jest możliwy za pośrednictwem maila pod adresem iodo@angelius.org; dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
  a)  umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie dobrowolnej, wyrażonej przez Uczestnika i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody udzielonej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wycofania przedmiotowej zgody,
  b) wykonania przez Koordynatora i Świadczeniodawców ciążących na nich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit.
  c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków,
  d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej, co stanowić będzie usprawiedliwiony interes Koordynatora lub Świadczeniodawcy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit.
  e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia tych roszczeń;
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych mogą być:
  a) Świadczeniodawcy,
  b) doradcy Grupy Angelius
  c) podmioty świadczące na rzecz Grupy Angelius usługi niezbędne dla prawidłowego zrealizowania Akcji Promocyjnej,
  d) Narodowy Fundusz Zdrowia,
 1. Uczestnikom przysługuje na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w granicach nimi określonych, prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, i usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwienia uczestnictwa w akcji;
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą stanowiły podstawy podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podstawą profilowania.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Kontakt i reklamacje

 1. We wszelkich sprawach związanych z Akcją Promocyjną można kontaktować się z Koordynatorem w godzinach jego pracy tj: Poniedziałek – Piątek   08:00 – 20:00; pod numerami: 32 783 73 73 lub +48 725 930 017, pod adresem e-mail: kontakt@esteklinika.pl lub pod adresem: ul. Fabryczna 15B, 40-611 Katowice
 2. Reklamacje w sprawie Akcji Promocyjnej należy składać w formie pisemnej lub elektronicznie u Koordynatora z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich wpływu.

Okres obowiązywania akcji

 1. Z zabiegów objętych niniejszą promocją można skorzystać w dniach 06.02.2024, 13.02.2024, 20.02.2024, 27.02.2024, przy czym Koordynator zastrzega sobie prawo do jej odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Wykluczenie z Akcji Promocyjnej

 1. Świadczeniodawca lub Koordynator mają prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej i/lub pozbawienia Uczestnika danego Świadczenia, w przypadku gdy:
  a) Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu,
  b) Uczestnik podaje nieprawdziwe lub nierzetelne informacje bądź dane niezbędne do zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej,
  c) Uczestnik prowadzi inne działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji Promocyjnej,
  d) okaże się, iż Uczestnik nie spełniał warunków uczestnictwa w Akcji, a mimo to w niej uczestniczył.

2. W przypadku, gdy któraś z przesłanek wykluczenia zostanie ujawnione po zrealizowaniu Świadczenia, a jej wystąpienie miało miejsce z winy Uczestnika, wówczas Uczestnik może zostać obciążony kosztami zrealizowania Świadczenia oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi z tego powodu przez podmiot z Grupy Angelius.

Postanowienia końcowe

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu akcji w trakcie jej trwania. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, jak opublikowano Regulamin.
 2. Każdy Uczestnik akceptuje, że Świadczenia udzielane będą na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Koordynatora.