BEZPŁATNA KONSULTACJA KOSMETOLOGICZNA – regulamin

 

Organizatorami niniejszej akcji promocyjnej są podmioty współpracujące w ramach Grupy Angelius przy czym koordynatorem jest Provita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Fabrycznej 13d, KRS: 0000210083, REGON: 278227113, NIP: 6342531873


Definicje

 1. Akcja Promocyjna – oznacza zorganizowaną na warunkach określonych w Regulaminie akcję świadczenia usług lub dostawy towarów bezpłatnie lub za niższą ceną niż wynikająca z normalnych cenników,
 2. Grupa Angelius – oznacza łącznie podmioty współpracujące pod wspólną marką „Grupa Angelius”, których prace koordynuje Koordynator; pełną listę podmiotów wchodzących w skład Grupy Angelius wraz z prowadzonymi przez nie zakładami leczniczymi i innymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych posiada i udostępnia Uczestnikom na ich żądanie Koordynator,
 3. Koordynator – oznacza Provita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Fabrycznej 13d, KRS: 0000210083, REGON: 278227113, NIP: 6342531873 prowadząca ESTEklinika, ul. Fabryczna 15B, Katowice,
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin akcji promocyjnej
 5. Świadczenia – oznacza świadczenia realizowane przez podmioty z Grupy Angelius na warunkach określonych w Regulaminie, szczegółowo wymienione w § 2 ust. 1
 6. Świadczeniodawca – podmiot z Grupy Angelius, który realizował będzie dane Świadczenie (tutaj: ESTEklinika)
 7.  Uczestnik – oznacza osobę, która korzysta lub zamierza skorzystać ze Świadczeń

Świadczenia zapewniane w ramach Akcji Promocyjnej

 1. W ramach akcji promocyjnej ESTEklinika Grupa Angelius zapewni 5 bezpłatnych konsultacji kosmetologicznych z analizą skóry, doborem zabiegów i pielęgnacji domowej.

Ogólne warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie korzystały do tej pory z zabiegów w ESTEklinika.
 2. Uczestnicy kwalifikowani są do udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie zgłoszeń składanych u Koordynatora lub innych podmiotów z Grupy Angelius.
 3. Przy zgłoszeniu Uczestnik obowiązany jest podać:
  a) swoje imię i nazwisko
  b) preferowaną formę kontaktu w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail,
 4. Koordynator lub Świadczeniodawca mogą wezwać Uczestnika do podania również innych danych niż wymienione w ust. 2 powyżej, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania Świadczenia.

Zasady realizowania Świadczeń

 1. Decyzję co do Świadczeniodawcy, który zrealizuje dane Świadczenie podejmuje Koordynator, o czym Uczestnik zostanie poinformowany metodą kontaktową, wybraną przy przystępowaniu do Akcji Promocyjnej.
 2. Koordynator zaproponuje Uczestnikowi termin zrealizowania Świadczenia w oparciu o możliwości i organizację pracy Świadczeniodawcy oraz w miarę możliwości uwzględniając propozycje Uczestnika.
 3. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i prawidłowość Świadczeń zrealizowanych przez innego Świadczeniodawcę.
 4. Świadczenia realizowane są zgodnie z regulaminami i warunkami obowiązującymi u Świadczeniodawcy, z którymi Uczestnik powinien zapoznać się w sposób zwyczajowo przyjęty u Świadczeniodawcy przed otrzymaniem Świadczenia.
 5. Świadczenia realizowane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki medycznej w normalnych godzinach pracy Świadczeniodawcy.
 6. Świadczeniodawca ma prawo odmowy udzielenia Świadczeń, gdyby taka konieczność wynikała z przepisów prawa lub zasad sztuki medycznej. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do żadnego z podmiotów z Grupy Angelius.
 7. W ramach promocji przysługuje możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji kosmetologicznej z analizą skóry, doborem zabiegów i pielęgnacji domowej przy zapisach w dniach od 21.03.2023 do 31.03.2023, z tym zastrzeżeniem, że konsultacja musi się odbyć do dnia 31.03.2023. Po tym terminie voucher traci ważność.
 8. Promocja nie dotyczy innych zabiegów z oferty poza wymienionym w pkt. 7 i nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Voucher można wykorzystać jednorazowo. Jeden Uczestnik może wykorzystać jeden voucher.
 10. Liczba bezpłatnych konsultacji wynosi 5. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Termin konsultacji można zmienić maksymalnie 24h przed wyznaczonym terminie w dni robocze. W celu zmiany terminu należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją 327837373.
 12. W przypadku nieodwołania drugiego lub kolejnych terminów, wizyta skutkuje uznaniem konsultacji za wykorzystany.

Szczegółowe warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. realizowane będą od 21.03.2023 do 31.03.2023.
 2. Świadczenia realizowane będą w Katowicach, przy ul. Fabrycznej 15B. 

Klauzula danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z prowadzeniem niniejszej akcji jest Koordynator
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora jest możliwy za pośrednictwem maila pod adresem iodo@angelius.org; dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
  a)  umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej na podstawie dobrowolnej, wyrażonej przez Uczestnika i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody udzielonej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wycofania przedmiotowej zgody,
  b) wykonania przez Koordynatora i Świadczeniodawców ciążących na nich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit.
  c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków,
  d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej, co stanowić będzie usprawiedliwiony interes Koordynatora lub Świadczeniodawcy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit.
  e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia tych roszczeń;
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych mogą być:
  a) Świadczeniodawcy,
  b) doradcy Grupy Angelius
  c) podmioty świadczące na rzecz Grupy Angelius usługi niezbędne dla prawidłowego zrealizowania Akcji Promocyjnej,
  d) Narodowy Fundusz Zdrowia,
 1. Uczestnikom przysługuje na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w granicach nimi określonych, prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, i usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwienia uczestnictwa w akcji;
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą stanowiły podstawy podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podstawą profilowania.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Kontakt i reklamacje

 1. We wszelkich sprawach związanych z Akcją Promocyjną można kontaktować się z Koordynatorem w godzinach jego pracy tj: Poniedziałek – Piątek   08:00 – 20:00; pod numerami: 32 783 73 73 lub +48 725 930 017, pod adresem e-mail: kontakt@esteklinika.pl lub pod adresem: ul. Fabryczna 15B, 40-611 Katowice
 2. Reklamacje w sprawie Akcji Promocyjnej należy składać w formie pisemnej lub elektronicznie u Koordynatora z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich wpływu.

Okres obowiązywania akcji

 1. Akcja Promocyjna obowiązuje w dniach od 21.03.2023 do 31.03.2023, przy czym Koordynator zastrzega sobie prawo do jej odwołania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Wykluczenie z Akcji Promocyjnej

 1. Świadczeniodawca lub Koordynator mają prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej i/lub pozbawienia Uczestnika danego Świadczenia, w przypadku gdy: 

     a) Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu,
b) Uczestnik podaje nieprawdziwe lub nierzetelne informacje bądź dane niezbędne do zgłoszenia udziału w Akcji Promocyjnej,
c) Uczestnik prowadzi inne działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Akcji Promocyjnej,
d) okaże się, iż Uczestnik nie spełniał warunków uczestnictwa w Akcji, a mimo to w niej uczestniczył.

2. W przypadku, gdy któraś z przesłanek wykluczenia zostanie ujawnione po zrealizowaniu Świadczenia, a jej wystąpienie miało miejsce z winy Uczestnika, wówczas Uczestnik może zostać obciążony kosztami zrealizowania Świadczenia oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi z tego powodu przez podmiot z Grupy Angelius.

Postanowienia końcowe

  1. Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu akcji w trakcie jej trwania. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, jak opublikowano Regulamin.
  2. Każdy Uczestnik akceptuje, że Świadczenia udzielane będą na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
  4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Koordynatora.